შპს "საფეხბურთო კლუბი ვიტ ჯორჯია" 4400 სტანდარტის შესაბამისად დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა - 14 ოქტომბერი 2019 წელი: https://drive.google.com/open?id=14h5cJQQCRclzIchmATCtJQJf3er6Cr6q


შპს "საფეხბურთო კლუბი ვიტ ჯორჯია" ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი 2019 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით და დამოუკიდებელი აუდიტორების დასკვნა: https://drive.google.com/open?id=1CfkNpNFVbx_wvAqu24lSLN1_xVp42TMR